โครงสร้างงานก่อสร้าง

 

การก่อสร้างในปัจจุบันตอนนี้มีมากมายหลายประเภท ซึ่งการวางโครงสร้างตั้งแต่เริ่มแรกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก
หากมีการวางแผนผิดพลาดไป จะมีผลเสียต่อการแก้งานในภายหลังค่อนข้างหนัก เราจึงขอรวบรวมโครงสร้างบริหารงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 1. โครงสร้างแบบธรรมดา เป็นโครงสร้างการสร้างบ้านหรืออาคารขนาดเล็ก ไม่มีความวุ่นวายและยุ่งยาก
  เจ้าของจะทำการว่าจ้างทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง และให้ผู้ออกแบบช่วยดูแลงานก่อสร้างเป็นครั้งคราว

 2. โครงสร้างแบบข้าราชการ มีการว่าจ้างผู้ควบคุมงานมาคุมงาน หากผู้ควบคุมงานมีปัญหาก็จะทำการสอบถามกับผู้ออกแบบโดยตรง

 3. โครงสร้างแบบเอกชนทั่วไป จะทำการว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาเพิ่มเติม และว่าจ้างผู้รับเหมาแยกส่วนจากกันเพื่อลดค่าดำเนินการ กำไร และภาษีที่ซ้ำซ้อน
  ในปัจจุบันอาจจะมีการว่าจ้าง Consultant หรือที่ปรึกษาเข้ามาแทนที่ผู้ควบคุมงาน เพราะต้องการการบริหารที่ดีมากยิ่งขึ้น
  หรือต้องการผู้แก้ปัญหาทางเทคนิคขั้นสูงที่มากกว่าเดิม

 4. โครงการใหญ่ที่ต้องการควบคุมตั้งแต่เริ่มแรก มีการแยกระยะเวลาและการบริหารออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนธุรกิจ และส่วนการก่อสร้าง
  เจ้าของงานอาจทำหน้าที่เป็น C.B.M. (Construction Business Management) ซึ่งจะทำหน้าที่จัดการด้านธุรกิจ ภาษี บัญชี การเงิน-การตลาด และอื่นๆ
  ส่วนการก่อสร้างนั้นยังคงเหมือนกับโครงสร้างแบบเอกชนทั่วไป

 5. โครงสร้างแบบจ้างบริหารการก่อสร้างทั้งโครงการ (อาจเรียกได้ว่าเป็นการบริหารโครงการ) เนื่องจากผู้บริหารการก่อสร้างจะเข้าไปประสานงานในระบบธุรกิจ
  และควบคุมในส่วนการก่อสร้าง ให้ C.B.M. และ C.P.M. เป็นองค์กรเดียวกัน

 6. โครงสร้างแบบบริหารเต็มรูปแบบ (Full C.M.) เปรียบเสมือนเป็นการจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกิจ
  (บริษัทรับเหมา ๆ ทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วนคือเจ้าของบริษัทจะทำหน้าที่เรื่องหาเงินและหางาน ส่วนวิศวกรหรือช่างเทคนิคจะทำหน้าที่ผลิตงานและจ่ายเงิน)
  โดยเจ้าของโครงการในที่นี้ทำหน้าที่เจ้าของบริษัทรับเหมาในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน และผู้บริหารการก่อสร้างจะทำหน้าที่ด้านผลิตผลงาน
  ทั้งสองตำแหน่งจะแบ่งผลประโยชน์กันและปิดบริษัทเฉพาะกิจ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
  โครงสร้างระบบ Full C.M. จะลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก ทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ผู้รับเหมาขาดแคลน