หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการก่อสร้าง

งานก่อสร้าง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา โดยที่โครงการส่วนใหญ่จะมีมูลค่าราคาก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง
ทำให้เรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างกลายเป็นประเด็นแรกและเป็นประเด็นหลักที่เจ้าของโครงการทุกคนมักจะเป็นกังวล ว่าผลงานที่จะได้รับมานั้นคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปหรือไม่

เนื่องจากมาตรฐานการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมาแต่ละรายนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านฝีมือแรงงาน คุณภาพวัสดุก่อสร้าง และศักยภาพในการทำงานของตัวผู้รับเหมาเอง
รวมไปถึงในเรื่องของระยะเวลาก่อสร้างที่จะต้องแล้วเสร็จให้ทันตามกำหนดตกลง

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่ปรึกษางานก่อสร้าง ซึ่งจะมาช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างให้แก่เจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น
ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบและความถูกต้องอีกด้วย


ที่ปรึกษาทางการก่อสร้างมีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ประสานงานในส่วนของการจัดทำแบบและเสนอราคา
 • ร่วมวางแผนงานก่อสร้างในภาพรวมทั้งโครงการ
 • คัดสรรคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างในทุกรายการที่จำเป็นต่องานก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาย่อย ผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 • จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกฝ่าย เพื่อการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายของโครงการ
 • ควบคุมการทำงานของคู่สัญญาทั้งหมดในทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างโดยยึดถือคุณภาพเป็นหลักสำคัญ
  รวมทั้งตรวจสอบการเบิกเงินงวดในแต่ละครั้งของคู่สัญญาที่มีทั้งหมด
 • ติดตามและดูแลคู่สัญญาทุกรายที่เกี่ยวข้องในช่วงภายหลังที่โครงการแล้วเสร็จ
  เพื่อให้คงความรับผิดชอบในงานของตนเองต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ตกลงสัญญากัน