ร่วมงานกับเรา

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน)

รายละเอียดงาน :

 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน ให้ตรงตามแผนงานที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงาน ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
 • จัดการงานเอกสารภายในโครงการ เช่น รายงานประจำวัน การตั้งเบิกผลงานผู้รับเหมา
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งจากหัวหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชายอายุ 28 – 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือวุฒิปวส. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD

ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

รายละเอียดงาน :

 • ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคล งานโครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบสัญญา แบบรูป และเอกสารประกอบสัญญา รวมไปถึงข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด
 • สรุปประเด็นสำคัญๆ ในสัญญาหลัก สัญญาจ้าง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมตรวจสอบ / อนุมัติ/ควบคุม และติดตามแผนการนำเข้าวัสดุ / อุปกรณ์โครงการ และลงนามการตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์
 • ทบทวนแบบและวิธีการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายประเมินราคาก่อสร้างเพื่อขอแก้ไขและขออนุมัติงบประมาณที่ต้องใช้
 • ควบคุมการจัดทำ Cash Flow / ติดตามงาน VO / ควบคุมการจัดทำ / ส่ง / ติดตาม Payments/ประสานงานกับฝ่ายการเงิน /แผนกควบคุมงบประมาณ เรื่อง Invoice/จัดทำ CVC, PL และ Forecast Report
 • สรุปวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม ราคาต้นทุนต่ำ ปลอดภัย และใช้เวลาดำเนินการอย่างเร่งรัด
 • ควบคุม ศึกษา และค้นหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานหรือเครื่องมือวัด
 • อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม หากมีวุฒิฯหรือการอบรมเพ่ิมเติมด้านบริหารธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto Cad, Microsoft Project ได้ดี
 6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการนำเสนอได้ดี
 7. มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่
 8. มีประสบการณ์ในองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบ ISO9001-2015

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

รายละเอียดงาน :

 • ประเมินราคา/อ่านแบบ
 • ติดต่อผู้ผลิต/ติดต่อผู้จำหน่าย
 • วางแผนงาน/บันทึกและสรุปการทำงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
 • เขียนแบบและออกแบบตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาช่างก่อสร้าง,ช่างเขียนแบบ,ช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ เขียนแบบ หรือด้านการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office / Adobe Acrobat / Auto Cad Solidworks
 • สามารถใช้โปรแกรมสามมิติได้
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ